Hur du får tag på ”Vem du är i, och vad som tillhör dig genom, Kristus”

Precis som en bank fylld av skatter är Guds ord fullt av underbara löften om vem vi är i, och vad som tillhör oss genom, Kristus! Genom Jesus är vi välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser som bara ligger där och väntar på att få fylla våra liv. Låt oss inte vänta längre utan låt oss ta reda på hur vi får tag i dessa dyrbara och förvandlande sanningar...

Många gånger tror vi stora ting om Gud. Vi vet att Han har all makt och kan göra mäktiga mirakler. Däremot fattas ofta en uppenbarelse om vem vi är i och genom Kristus. När vi tar emot Jesus innebär det inte bara en biljett till himlen en dag, även att var vi kommer spendera vår evighet är av största vikt. När vi tar emot Jesus är det dörren in ett helt nytt liv. 2 Kor 5:17 säger: ”Alltså, om någon är i Kristus är hon en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit”. Att bli född på nytt innebär att vi blir helt nya skapelser mot vad vi var innan vi blev frälsta. Jesus inte bara välsignar oss med frälsningen utan med ”all den himmelska världens andliga välsignelse” (Ef 1:3). Det Jesus gjorde genom sitt verk på korset var att Han öppnade upp en väg tillbaka till den ursprungliga planen Gud hade med människan när Han skapade oss. I 1 Mos 1:26 säger Gud: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden”. När vi tar emot Jesus får vi tillträde till Guds ursprungliga gemenskap med Honom, Hans kärlek, försörjning, vägledning, hälsa, auktoritet och gudomliga syfte med våra liv.

När vi ser oss omkring, både i vårt eget och andras liv, ser vi många gånger en helt annan verklighet. Många kristna är bundna, sjuka och brottas på flera olika områden i sina liv. Trots att det är vad vi ser, och kanske även vår egen erfarenhet, finns det ett annat liv för oss alla. Guds ord talar om en underbar frihet som Han mest av alla längtar efter att vi ska få tag i. Guds ord är fullt av löften om denna frihet och om vem vi är i, och vad som tillhör oss genom, Kristus. Gal 5:1 säger: ”Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket”. Du och jag behöver ”stå fasta” på Guds ord och vad Guds originaltanke är för våra liv. Hur vi kan göra det och verkligen få tag på dessa underbara löften som gäller oss vill jag dela med mig i den här undervisningen.

Det första jag vill ta upp är att vi behöver fylla oss med Guds ord. Du och jag behöver ha kunskap om vad Guds ord säger. Om du har miljoner på banken, men inte vet om det, har du ingen nytta av pengarna. Samma sak är det med det som tillhör oss genom Kristus och det är bra mycket mer och betydligt bättre än miljoner på banken. Hosea 4:6 säger de viktiga orden som är lika aktuella idag: ”Mitt folk går under i brist på kunskap…”. Du och jag behöver ha kunskap, och när det kommer till Guds ord är det uppenbarad kunskap, om vad Guds ord säger om oss. Paulus bön från Ef 1:17-19 är något jag ofta ber ut över mig själv, och du kan göra samma sak: ”Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam”. Låt oss fylla oss med Guds underbara ord och löften som gäller oss idag så vi kan få kunskap om det Gud redan satt in på ”vår bank”.

Det andra jag vill säga om hur vi får tag på Guds sanningar är att tänka/meditera på Guds ord. Jag gillar att använda uttrycket idissla Guds ord. Vi behöver tugga det i våra sinnen och tankar om och om igen. Reinhard Bonnke, den kände tyske evangelisten, berättar att när han flyttade till Afrika som missionär var Gud tvungen att omprogrammera hans tyska sinne till en Guds rikes mentalitet. Detta tror jag är sant för oss alla. Många gånger är vårt sinne så programmerat av vår kultur, uppväxt, omgivning och våra erfarenheter att vi inte ens kan ta in vad Guds ord säger och acceptera det som Sanning. Vår ande blir pånyttfödd i samma ögonblick vi åkallar Jesu namn men vårt sinne behöver ständigt förnyas. Våra handlingar följer alltid våra tankar och därför är vad vi fyller våra tankar med avgörande för inriktningen för våra liv. Vi behöver få våra tankar i linje med Guds tankar. Ord 23:7 (NKJV fritt översatt) säger: ”Som han/hon tänker i sitt hjärta, sån är han/hon”.

Det tredje vi behöver göra är att tala ut Guds ord över våra liv. Det är kraft i det talade ordet. Vi kan se denna kraft så påtagligt redan från skapelsen: ”Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus” (1 Mos 1:2-3). Det står att allt var öde och tomt trots att Guds Ande var närvarande. Det var som om Guds Ande väntade på något. Så fort Gud talade tog Guds Ande ordet och skapade ljus. Anden och Ordet arbetar alltid tillsammans. Därför, när vi vill ha en förändring i våra liv, behöver vi lära oss att tala Guds ord. Vi behöver ta alla löften om vem vi är i Kristus och tala ut dem över våra liv. Rom 10:17 säger: ”Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord”. När vi talar ut Guds ord skapar det tro, tro på vem du är i Honom.

Det fjärde och sista, som jag vill nämna, är att vi behöver göra anspråk på Guds ord. När vi har kunskap om vad som tillhör oss kommer det inte tillfalla oss automatisk. Vi behöver göra anspråk på det och kräva vår rätt. I Luk 18 berättar Jesus en liknelse om en änka som vägrade ge upp. Liknelsen är främst om uthållig bön men som allt i Bibeln kan det tala till oss på många olika sätt. I vers 3 står det: ”I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart”. Änkan kommer inför domaren och kräver sin rätt. Du och jag behöver ha samma attityd. När vi vet vad som är vår rätt, vad som tillhör oss, ska vi inte ge upp utan fortsätta tills det blir en verklighet i våra liv. Gal 4:4-5 säger: ”Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners (och döttrars) rätt”. När Jesus dog för oss och vi väljer att tro och ta emot ingår vi ett blodsförbund med Honom. Ett blodsförbund innebär att allt det Jesus är och har, nu är vårt och tvärtom. Vilket uppbyte för oss. Vi byter bort vår syndiga natur mot Kristi syndfria, bundenhet mot frihet, sjukdom mot läkedom, förvirring mot vägledning och mycket, mycket mer. Låt oss inte nöja oss förrän vi fullt ur har fått vår rätt och fått det som tillhör oss.

Guds ord gör hela skillnaden. Genom Guds ord får du tag i vem du är i, och vad som tillhör dig genom, Kristus. Guds ord skapar. Guds ord förvandlar. Guds ord bryter ner felaktiga tankebyggnader. Guds ord gör oss fria! Låt oss fylla oss med Guds ord, tänka på det, tala ut det över våra liv och göra anspråk på vad som är vår rätt i enlighet med Guds ord!